Web capture 11 7 2022 163442 www.youtube.com

Quy trình “Tạo khách hàng tiềm năng” | Marketing to Opportunity | Go-live for success

Ở tập này, chúng tôi sẽ nói về giai đoạn “Tạo khách hàng tiềm năng” trong một Quá trình từ Marketing cho ra cơ hội kinh doanh của một doanh nghiệp.