• Tư vấn hoạch định chiến lược doanh nghiệp số

  • Tư vấn thiết kế tổ chức doanh nghiệp số

  • Tư vấn thiết kế quy trình số

  • Tư vấn thiết kế sản phẩm số

  • Tư vấn quản lý dự án chuyển đổi số

Tư vấn hoạch định chiến lược doanh nghiệp số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010
011

Tư vấn thiết kế tổ chức doanh nghiệp số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010
011
012
013

Tư vấn thiết kế quy trình số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010
011

Tư vấn thiết kế sản phẩm số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010

Tư vấn quản lý dự án chuyển đổi số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010

Quy trình tư vấn

Dịch vụ tư vấn của GLS Consulting luôn được thiết kế theo từng yêu cầu riêng biệt của từng doanh
nghiệp có nhu cầu. Quy trình tư vấn của GLS Consulting được tiến hành theo tiến trình cơ bản sau đây:

1. Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp

2. Xây dựng và phát triển giải pháp ứng dụng

3. Thực hiện giải pháp và hướng dẫn thực hiện

4. Triển khai áp dụng và điều chỉnh

5. Hoàn thiện giải pháp và các đề xuất cải tiến

Thời gian triển khai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum congue,
turpis ac aliquam egestas, leo quam condimentum elit.

Đăng ký tư vấn

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn về khóa học

    SEND NOW